Chiara Sannasardo

Portolano Cavallo / ITALY


3

analized transaction

15 Eur. ML

aggregated deals value

Last 12 months dossier

8

analized transaction

60 Eur. ML

aggregated deals value

Full dossier