Chiara Sannasardo

Portolano Cavallo / ITALY


2

analized transaction

20 Eur. ML

aggregated deals value

Last 12 months dossier

5

analized transaction

45 Eur. ML

aggregated deals value

Full dossier