Gustavo Santos Freitas

Pinheiro Neto / BRAZIL


1

analized transaction

25 Eur. ML

aggregated deals value

Last 12 months dossier

4

analized transaction

225 Eur. ML

aggregated deals value

Full dossier