Camila Misciasci Derisio

Pinheiro Neto / BRAZIL


5

analized transaction

635 Eur. ML

aggregated deals value

Last 12 months dossier

13

analized transaction

3860 Eur. ML

aggregated deals value

Full dossier